• Эстонский
  • Русский

GDPR


TEHNOTOP OÜ KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE TINGIMUSED

TehnoTop OÜ (Reg. 11931049, aadress: Harjumaa, Rae vald, Suurekivi tee 18), e-post: info@tehnotop.ee (edaspidi Teenusepakkuja) koguvad ja säilitavad klientide parimaks teenindamiseks ning kohustuste korrektseks täitmiseks isikuandmeid.

Käesolevates tingimustes on klient (edaspidi Klient) isik, kes on avaldanud soovi Teenusepakkuja teenuse kasutamiseks või kes kasutab või on kasutanud Teenusepakkuja teenust.
Suhetes Klientidega on Teenusepakkuja isikuandmete vastutav töötleja.

TÖÖDELDAVAD ISIKUANDMED
– nimi ja e-posti aadress;
– pangakonto number;
– teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu).

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRK
Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja teenuste osutamiseks.
Ostuajaloo andmeid (aeg, kaup või teenus, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks. Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.
Isikuandmeid nagu e-post, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada teenuste osutamisega seonduvaid küsimusi.

ÕIGUSLIK ALUS
Isikuandmete töötlemine toimub Kliendiga sõlmitud lepingu (tellimuste) täitmise eesmärgil ja juriidiliste kohustuste täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

VASTUVÕTJAD, KELLELE ISIKUANDMED EDASTATAKSE
Isikuandmed edastatakse Teenusepakkuja klienditeenindusele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.
Isikuandmeid nagu e-post, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).
Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebikeskkonna funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

TURVALISUS JA ANDMETELE LIGIPÄÄS
Isikuandmeid hoitakse Zone Media OÜ serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
Juurdepääs isikuandmetele on Teenusepakkuja töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebikeskkonna kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada kliendile tellitud teenust.
Teenusepakkuja rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.
Isikuandmete edastamine Teenusepakkuja volitatud töötlejatele (nt makseteenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub Teenusepakkuja ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejad on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

ISIKUANDMETEGA TUTVUMINE JA PARANDAMINE
Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi Teenusepakkuja teeninduspunktides või e- posti teel, esitades vastava taotluse. Andmetega tutvumiseks ja muutmiseks teeninduspunktis tuleb leppida eelnevalt aeg kokku.
Nõusoleku tagasivõtmine
Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta, teavitades sellest Teenusepakkujat e-posti teel.

SÄILITAMINE
Veebikeskkonda sisestatud andmeid säilitatakse kuni neli aastat, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.
Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.
Raamatupidamise jaoks vajalikke isikuandmeid säilitatakse seitse aastat.

KUSTUTAMINE
Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust Teenusepakkujaga e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustatakse andmete kustutamise perioodi.

ÜLEKANDMINE
E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Teenusepakkuja tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

OTSETURUSTUSTEATED
E-kirja aadressi kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust Teenusepakkujaga.
Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada, teavitades sellest Teenusepakkujat e-posti teel (vastav teave tuleb esitada selgelt ja eraldi igasugusest muust teabest).

VAIDLUSTE LAHENDAMINE
Kliendiandmete töötlemisega seotud lahkarvamused lahendatakse eelkõige läbirääkimiste teel. Kui see ei õnnestu, võib Klient esitada pöördumise Andmekaitse Inspektsioonile või kaebuse pädevale kohtule. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).Call Now Button